Regulamin newslettera Gabrieli Kowalskiej

 • 1 DEFINICJE

Newsletter nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości związane z działalnością Usługodawcy.

Konsument​ – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Serwis​ – każdy serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, w którym istnieje możliwość zapisania się do Newslettera.

Usługodawca​ – Gabriela Kowalska,ul. Wilhelma Stryjewskiego 19 c /36, 80-625 Gdańsk  

Usługobiorca​ – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 • 2 Newsletter
 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 1. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: gabriela.klara.kowalska@gmail.com.
 2. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 • 3 Reklamacje
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: gabriela.klara.kowalska@gmail.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorą danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawczyni.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona poniżej (pod regulaminem).
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawczyni zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawczynię.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: gabriela.klara.kowalska@gmail.com , co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

Polityka prywatności Newslettera Gabrieli Kowalskiej („Newsletter”)

Droga Użytkowniczko!

Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z moich usług czuła się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez mnie Twoich danych osobowych, które wykorzystuję w związku ze świadczeniem usługi newsletter. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administratorą tej Strony i Twoich danych osobowych jest: 

Gabriela Kowalska
Ul. Stryjewskiego 19 c/36
80-625 Gdańsk

Jeśli chcesz skontaktować się ze mną w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do mnie na adres e-mail: gabriela.klara.kowalska@gmail.com.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosuję środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • ●  dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ●  ich sprostowania​ (​art. 16 RODO),
 • ●  usunięcia (art. 17 RODO),
 • ●  ograniczenia przetwarzania​ (​art. 18 RODO),
 • ●  żądania przeniesienia danych do innego administratora​ (​art. 20 RODO).

A także prawo:

 • ●  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • ●  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebiedanych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na realizowanych przeze mnie prawnie uzasadnionych interesach (art. 21 ust. 1 RODO);
 • ●  jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim​ (​art. 21 ust. 2 RODO). Skontaktuj się ze mną pod adresem gabriela.klara.kowalska@gmail.com, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 • USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
  Korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają mnie w prowadzeniu działalności. Powierzam im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na moje udokumentowane polecenie. Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIEUROPEJSKĄ  

Twój zapis na newsletter/czynnoci zmierzajce do zapisania na newsletter

osoby współpracujące ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające moją bieżącą działalność

nie ma miejsca

podmiot zapewniający oprogramowanie do komunikacji wewnątrz firmy

nie ma miejsca

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera

tak – Stany Zjednoczone *

hostingodawca

podmiot zapewniający mi wsparcie techniczne (IT)

podmiot zapewniający przechowywanie kopii zapasowych

nie ma miejsca nie ma miejsca

nie ma miejsca
   

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej –

w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Z moich usług w zdecydowanej większości korzystają kobiety, stąd w Polityce prywatności zwracam się do nich. Jeśli jesteś mężczyzną i zapisałeś się do mojego newslettera, postanowienia Polityki prywatności mają zastosowanie również do Ciebie 🙂